Δείτε την προκήρυξη και τα σχετικά αρχεία στα παρακάτω links:

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Προκήρυξη σύμβασης

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός άνω του ορίου διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία

Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο