Διαδικασία Εισαγωγής – Εξιτηρίου – Οικονομική Κάλυψη Νοσηλίων

Η εισαγωγή του ασθενή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

Στις Τακτικές- Προγραμματισμένες Εισαγωγές
Στις Έκτακτες Εισαγωγές κατά τις ημέρες Εφημερίας του Νοσοκομείου.

Οι Τακτικές εισαγωγές πραγματοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Απαραίτητη είναι η γνωμάτευση του γιατρού, το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ασθενή και η κάρτα του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Στην κατηγορία των Τακτικών Εισαγωγών εντάσσονται και ημερήσιες εισαγωγές (Day Clinic) για προγραμματισμένες θεραπείες και μικροεπεμβάσεις.

Οι Έκτακτες Εισαγωγές πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Απαραίτητη είναι η γνωμάτευση του γιατρού, το ασφαλιστικό βιβλιάριο του αρρώστου και η κάρτα του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΙΩΝ

Εάν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα Υγείας, το κόστος νοσηλείας του καλύπτεται από τον Ασφαλιστικό του Φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τα Δημόσια Νοσοκομεία

Επισημαίνεται ότι ανάλογα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους Ασφαλιστικούς Φορείς, είναι δυνατόν να απαιτηθεί συμμετοχή των ασφαλισμένων στη δαπάνη νοσηλείας.

Ο ασθενής ο οποίος δεν έχει καμία ασφαλιστική κάλυψη, το κόστος νοσηλείας βαρύνει το ίδιο. Το κόστος Νοσηλείας είναι εναρμονισμένο με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο βάσει ΦΕΚ, που ισχύει για τα δημόσια νοσοκομεία.

Η καταβολή των χρημάτων γίνεται μόνο στο Ταμείο του Νοσοκομείου , και εκδίδεται παραστατικό το οποίο μπορείτε να το συμπεριλάβετε στη Φορολογική Δήλωση.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή με τρίτους πλην των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου που έχουν ως αντικείμενο τον καταλογισμό χρέωσεων νοσηλίων και εκδίδονται νόμιμα παραστατικά τα οποία έχουν φορολογική ισχύ.

Η οποιαδήποτε άλλη χρηματική συναλλαγή με τρίτους και στην περίπτωση που απαιτηθούν χρήματα, αποτελεί αδίκημα και οφείλεται να το καταγγείλετε προκειμένου να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Τα εξιτήρια εκδίδονται από το θεράποντα Ιατρό .

Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής κατά τις συναλλαγές του με το Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει μαζί του το Βιβλιάριο Ασθενείας και το ΑΜΚΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο