Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» έχοντας υπόψη
του:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 « Περί τρόπου ενέργειας των υπό των Ν.Π.Δ.Δ.
προμηθειών, εργασιών, μισθώσεων, εκμισθώσεων κ.λ.π» όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015……»
3. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας
περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014,
πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για
τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»
4. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του
Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012,
2013 και 2014.
5. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του
Υπουργού Υγείας με θέμα «Παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011,
2012, 2013 και 2014.
6. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 3215/7-6-2016 (1767/Β/16-6-2016) απόφαση του
Υπουργού Υγείας με θέμα «Νέα παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011,
2012, 2013 και 2014.
7. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση _ιοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού
φορέων διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014.
8. Την με αριθμ. 656/30-11-2016 απόφαση του _.Σ. των Διασυνδεόμενων Ν.Π.Δ.Δ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ και ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ».
9. Την υπ’ αριθμ. 180ΕΗ_/17-3-2016 απόφαση Δ.Σ για την έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών.
10. Την υπ’ αρ. 87/19-12-2016 απόφαση προέγκρισης δαπάνης του Γ.Ν. – Κ.Υ.
Νεαπόλεως (Α_Α: 7ΧΖ5469042-ΛΞΝ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση
ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Ελούντας του Γ.Ν.-Κ.Υ.
16PROC005615363 2016-12-21
2
Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 64.800 ευρώ σε
βάρος του ΚΑΕ 0813 του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» για 12 έτη, ήτοι
5.400,00 € ετησίως.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από ελάχιστη προθεσμία 20 ημερών από την
δημοσίευσή του, την 20η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, στο
γραφείο Προμηθειών της Οργανικής Μονάδας Έδρας – Άγιος Νικόλαος- του Γ.Ν.
Λασιθίου –Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», οδός Κνωσού αρ 2-4 Άγιος
Νικόλαος ενώπιον επιτροπής, με λήξη επίδοσης προσφορών την 19 Ιανουαρίου 2017
ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μμ στο Τμ. Γραμματείας-Πρωτόκολλο της Οργανικής
Μονάδας Έδρας οδός Κνωσού αρ 2-4 Άγιος Νικόλαος και με τους παρακάτω
ειδικότερους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ένα ισόγειο κτίριο στις παρυφές ή μέσα στην πόλη της Ελούντας για την στέγαση του
Π. Ι. Ελούντας.
Οι χώροι που θα πρέπει να διαθέτει είναι οι εξής: Δύο δωμάτια εμβαδού 15-20 τ.μ. το
καθένα, ένα δωμάτιο εμβαδού 15-20 τ.μ., ένα δωμάτιο με νιπτήρα εμβαδού 10-15 τ.μ.
και δύο WC, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που
περιλαμβάνονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και αποτελούν ενιαίο και
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια 12 έτη.
ΑΡΘΡΟ 2
Ο
: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Α. Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί –φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Β. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Γ. Συνεταιρισμοί
_. Κοινοπραξίες.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Εγγύηση συμμετοχής για ποσό ίσο προς το εικοστό της προϋπολογισθείσας ετήσιας
δαπάνης σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή σε Γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, και
β. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της
διακήρυξης και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 3
Ο
: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2)
αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
Ο αριθμός της διακήρυξης.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές θα είναι γραπτές, υπογεγραμμένες από τον προσφέροντα, σε σφραγισμένο
φάκελο και θα υποβάλλονται από τον ίδιο ή νόμιμο εκπρόσωπό του
2. Σε αυτές θα αναγράφονται:
α. Το ζητούμενο μίσθωμα
β. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 ημέρες από την
διεξαγωγή της προφορικής μειοδοσίας.
16PROC005615363 2016-12-21
3
γ. Ο χρόνος παράδοσης του ακινήτου
3. Θα περιγράφεται επακριβώς το ακίνητο, το οποίο θα πρέπει να πληροί τους όρους και
τον κανονισμό λειτουργίας του Π. Ι. Ελούντας και θα συνοδεύονται από :
α. αντίγραφα των τίτλων κυριότητας
β. τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονικά σχέδια, κατόψεις, φωτογραφίες του
ακινήτου,
γ. αντίγραφα: οικοδομικής αδείας, μελέτη πυρασφάλειας και ισχύον πιστοποιητικό
πυρασφάλειας.
δ. πιστοποιητικό στατικής επάρκειας από την Πολεοδομία ή από Ιδιώτη Πολιτικό
Μηχανικό.
ε. πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
ΑΡΘΡΟ 4
Ο
: ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η επιτροπή που θα ορισθεί να διεξάγει τον διαγωνισμό:
Α. Αποκλείει κάθε μειοδότη που δεν θα προσκομίσει τα οριζόμενα για τη συμμετοχή
του στοιχεία.
Μετά την καταχώρηση των προσφορών στο πρακτικό, η επιτροπή ορίζει ημέρα και
ώρα επίσκεψής της στα προσφερόμενα ακίνητα. Μετά από αυτό συντάσσει έκθεση
καταλληλότητας ή μη των ακινήτων, η οποία κοινοποιείται στους διαγωνισθέντες.
Κατάτης έκθεσης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου εντός 48 ωρών από της κοινοποίησής της.
2. Σε περίπτωση που ένα μόνο των προσφερθέντων ακινήτων κριθεί κατάλληλο, ο
διαγωνισμός περατούται.
3. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός κριθούν κατάλληλα καλούνται οι ιδιοκτήτες
τούτων να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο, ημέρα και ώρα για συνέχιση του διαγωνισμού
μεταξύ αυτών δια προφορικής μειοδοσίας, μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων.
Η κατά την προφορική μειοδοσία προσφορά γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον
κατά δύο (2%) κατώτερη της μικρότερης γραπτής ή της τελευταίας επιτευχθείσης
προφορικά τιμής.
Σε περίπτωση μη υποβολής προφορικών προσφορών ως επιτευχθέν μίσθωμα θεωρείται
το μικρότερο ζητούμενο με την γραπτή προσφορά και επί περισσοτέρων ίσων
προσφορών εκείνο που αφορά το επιλεγόμενο από την επιτροπή του διαγωνισμού
ακίνητο.
ΑΡΘΡΟ 5
Ο
: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Επιτρέπεται η υποβολή ένστασης κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της
συμμετοχής μειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισμού,
ενώπιον της επιτροπής εφόσον υποβληθεί γραπτά μόνο από τους συμμετάσχοντες στον
προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά την διάρκειά του ή μέσα σε 24 ώρες από της
λήξης της διενέργειάς του.
Επί των ως άνω υποβαλλόμενων ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 6
Ο
: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού δίνεται από το Δ.Σ. του
Νοσοκομείου, το οποίο μπορεί:
α. Να μη κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εάν κρίνει τούτο ασύμφορο και
να διατάξει επανάληψή του.
β. Να διατάξει την επανάληψη εάν δεν προσέλθει κανείς ιδιοκτήτης με προσφορά.
16PROC005615363 2016-12-21
4
2. Ο ιδιοκτήτης στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού πρέπει
μέσα σε 15 ημέρες από όταν του γνωστοποιηθεί τούτο, να προσέλθει στα γραφεία του
Νοσοκομείου για την υπογραφή της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει έγκαιρα ο ιδιοκτήτης για την υπογραφή της
σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του _Σ του Νοσοκομείου και η εγγύηση
συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου. Στη συνέχεια το Νοσοκομείο
προβαίνει σε μίσθωση ανάλογου ακινήτου απευθείας χωρίς διαγωνισμό σε βάρος του
έκπτωτου μειοδότη, τούτου υποχρεωμένου στην πληρωμή της τυχόν επιπλέον διαφοράς
του μισθώματος μέχρι της λήξης του ορισθέντος στη διακήρυξη χρόνου μίσθωσης και
κάθε άλλης ζημιάς που προξένησε στο Νοσοκομείο η αθέτηση της υποχρέωσής του
υπογραφής της σύμβασης.
4. Η ως άνω προκύπτουσα απαίτηση του Νοσοκομείου βεβαιώνεται δια καταλογισμού
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το καταλογιζόμενο ποσό εισπράττεται
κατά τον διαδικασία είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
5. Στην περίπτωση που το κτίριο που θα μισθωθεί δεν πληροί επακριβώς τους όρους και
τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Ι. Ελούντας, θα πρέπει να γίνουν με έξοδα του
εκμισθωτή οι απαραίτητες κτιριακές μετατροπές καθώς και η απαραίτητη αλλαγή
χρήσης του κτιρίου.
ΑΡΘΡΟ 7
Ο
: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στο Νοσοκομείο για χρήση μέσα
στο συμφωνημένο χρόνο κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και
της σύμβασης, διαφορετικά λύεται η μίσθωση από το Νοσοκομείο, υπέρ του οποίου
καταπίπτει η κατατεθειμένη εγγύηση.
Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις
παραγράφους 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου
2. Η παραλαβή του μισθίου από το Νοσοκομείο καθώς και η απόδοσή του στον
εκμισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζει κάθε
φορά το ΔΣ του Νοσοκομείου με απόφασή του παρουσία του εκμισθωτή ή νόμιμου
εκπροσώπου του ή και εν απουσία του εφόσον κληθείς δεν προσέλθει, συντάσσεται
πρωτόκολλο κατά περίπτωση και του κοινοποιείται επί αποδείξει.
3. Η ως άνω παραλαβή του μισθίου από το Νοσοκομείο δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή
της ευθύνης του για ελλείψεις και ελαττώματα του μισθίου κατά τις περί μίσθωσης
πράγματος διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 8
Ο
: ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Π. Ι. Ελούντας
2. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το Νοσοκομείο δικαιούται να στεγάζει στο
ακίνητο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του υφισταμένη ή μη κατά τον χρόνο
σύναψης της μίσθωσης χωρίς να δικαιούται ο εκμισθωτής να προβάλλει αξιώσεις
αποζημίωσης ή πρόσθετου μισθώματος.
3. Το Νοσοκομείο δεν υπόκειται σε υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή για
ζημιές ή βλάβες στο ακίνητο από συνήθη χρήση, κακή κατασκευή, τυχαία
γεγονότα ή ανώτερη βία.
4. Εάν κατά την διάρκεια της μίσθωσης το ακίνητο νόμιμα περιέλθει στην
κυριότητα, νομή, επικαρπία κλπ σε άλλο πρόσωπο, η μίσθωση συνεχίζεται
αναγκαστικά και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης στο πρόσωπο του νέου
ιδιοκτήτη, στον οποίο και καταβάλλονται εφεξής, μετά την προσκόμιση των
τίτλων, τα μισθώματα.
ΑΡΘΡΟ 9
Ο
: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
16PROC005615363 2016-12-21
5
1. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει τις αναγκαίες
επισκευές και να επανορθώνει τις εκ της συνήθους χρήσεις φθορές στο ακίνητο, μέσα σε
εύλογη προθεσμία από όταν ειδοποιηθεί για τούτο.
2. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών το Νοσοκομείο έχει το
δικαίωμα:
α. Να διακόψει την καταβολή μισθωμάτων, μέχρι εκτέλεσής τους.
β. Να τις εκτελέσει σε βάρος του εκμισθωτή και η δαπάνη που θα γίνει να παρακρατηθεί
από το πρώτο μετά την εκτέλεσή τους οφειλόμενο μίσθωμα.
γ. Να λύσει μονομερώς τη σύμβαση μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή
όσα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας ορίζονται.
3. Το Νοσοκομείο μπορεί να προβεί μονομερώς στη λύση της σύμβασης μίσθωσης του
ακινήτου και προ της λήξης της, οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου χωρίς αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης του εκμισθωτή για το λόγο
τούτο εάν:
α. Καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζομένων στο μίσθιο υπηρεσιών
β. Μεταφέρει τη στεγαζόμενη υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο
γ. Του προσφερθεί από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο
χρόνο μίσθωσης
δ. Αναδιοργανωθεί η υπηρεσία του Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ώστε
το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του ή να μη του είναι απαραίτητο και
ε. Μεταφερθεί σε άλλο τόπο η εγκατεστημένη στο μίσθιο υπηρεσία του Νοσοκομείου
έστω και προσωρινά, αρκεί να γίνει έγγραφη ειδοποίηση στον εκμισθωτή εξήντα (60)
τουλάχιστον μέρες προ της καθοριζομένης ημερομηνίας λύσης της μίσθωσης από την
οποία παύει κάθε υποχρέωση του Νοσοκομείου για καταβολή μισθώματος και.
ΑΡΘΡΟ 10
ο
:ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται ανά τρίμηνο το αργότερο σε είκοσι ημέρες
μετά την λήξη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του τελευταίου μήνα έκαστου τριμήνου
και αποδεικνύεται μόνο με την γραπτή απόδειξη του εκμισθωτή.
3. Τον μισθωτή θα βαρύνουν οι δαπάνες για την κατανάλωση ύδατος, ρεύματος,
πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και τα τέλη αποχέτευσης.
4. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται εξολοκλήρου από τα τέλη χαρτοσήμου.
5. Τον εκμισθωτή βαρύνουν:
Α. Το χαρτόσημο 3,6% (συνολικά μαζί με την εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ), ο οποίος
υποχρεούται και να τα αποδίδει στην ΔΟΥ.
Β. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης του συστήματος θέρμανσης, των
κλιματιστικών, των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.
ΑΡΘΡΟ 11
ο
: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί δις στην Εφημερίδα Ανατολή, να
τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Οργανικής Μονάδας Έδρας
Γ.Ν. Λασιθίου και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» και στο κατάστημα
του Δήμου Αγίου Νικολάου.
2. Περίληψη της διακήρυξης να αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα
«Διαύγεια».
3. Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στις
ιστοσελίδες της Οργανικής Μονάδας Έδρας Γ.Ν. Λασιθίου και του Γ.Ν.-Κ.Υ.
Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ
16PROC005615363 2016-12-21
6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το κτίριο θα είναι ισόγειο και θα πρέπει να βρίσκεται στις παρυφές ή μέσα στην
πόλη της Ελούντας.
Οι χώροι που θα πρέπει να διαθέτει είναι οι εξής: Δύο δωμάτια (για γραφεία)
εμβαδού 15 – 20 τ.μ. το καθένα, ένα δωμάτιο (για αίθουσα αναμονής) εμβαδού 15 –
20 τ.μ., ένα δωμάτιο με νιπτήρα (για χρήση σηπτικού ιατρείου) εμβαδού 10 – 15
τ.μ., και δύο WC (ένα για ασθενείς και ένα για προσωπικό). Το WC ασθενών θα
πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση Α.με.Α.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσπελασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες
(Α.με.Α). Θα πρέπει να διαθέτει ράμπα κλήσης 5% για την πρόσβαση Α.με.Α. Για
την ανεμπόδιστη κίνηση των Α.με.Α μέσα στο κτίριο πρέπει να αποφεύγονται
ανισοσταθμίες και κατώφλια ύψους πάνω από 2 εκ. Οι διάδρομοι πρέπει να έχουν
πλάτος 1,20 μ με εξασφαλισμένο σε όλο το μήκος τους ελάχιστο ελεύθερο – από
κάθε εμπόδιο ή έπιπλο- πλάτος 0,90μ. Οι εσωτερικές θύρες απαιτείται να έχουν
καθαρό πλάτος 0,90μ.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: Για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου
απαιτείται σύγχρονη ηλεκτρολογική εγκατάσταση – απαραίτητη η ύπαρξη
αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ σε κάθε πίνακα. Απαιτείται βεβαίωση Ηλεκτρολόγου –
εγκαταστάτη για ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Απαιτείται η ύπαρξη συστήματος θέρμανσης
κατά τους χειμερινούς και ύπαρξη κλιματιστικών κατά τους θερινούς μήνες.
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απαιτείται μελέτη πυρασφάλειας σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς και πιστοποιητικό από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Απαιτείται η προσκόμιση
της οικοδομικής άδειας, καθώς και πιστοποιητικό στατικής επάρκειας από την
πολεοδομία ή από ιδιώτη πολιτικό μηχανικό.__

Μετάβαση στο περιεχόμενο