Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

H Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων:
 1. Σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα: 
 • Για την πρόληψη εμφάνισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
 • Για τον περιορισμό της διασποράς των λοιμογόνων παραγόντων. 
 • Για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων. 
 • Για τη πρόληψη τροφιμογενών ή υδατογενών λοιμώξεων. 
 • Για τη συμμόρφωση του προσωπικού στις ασφαλείς για τον ασθενή ιατρονοσηλευτικές πρακτικές. 
 • Για την πρόληψη έκθεσης του προσωπικού σε λοιμογόνους παράγοντες. 
 • Για την ορθή διαχείριση των αντιβιοτικών στο Νοσοκομείο ή στην Ιδιωτική Κλινική. 
 • Για την εφαρμογή και τον έλεγχο της συμμόρφωσης στους κανόνες της Υγιεινής των Χεριών όλων των εργαζομένων σε όλους τους χώρους στο Νοσοκομείο ή στην Ιδιωτική Κλινική. 
 1. Εποπτεύει και ελέγχει: 
 • Την τήρηση των κανόνων πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων και των κανόνων της υγιεινής περιβάλλοντος στο Νοσοκομείο ή στην Ιδιωτική Κλινική. Κάθε μέλος της ΕΝΛ έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνη για την συμμόρφωση με τους κανόνες ανάλογα με το χώρο και την ομάδα του προσωπικού του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής που εκπροσωπεί, όπως αναλύονται παρακάτω. Οι Διευθυντές της Νοσηλευτικής και της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο εφαρμογής των «μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων» σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο δράσης (πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες κ.λπ.) σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής όπου παρέχεται φροντίδα στους ασθενείς. Εφαρμόζουν και ελέγχουν τη συμμόρφωση του προσωπικού τους με τα μέτρα που εισηγείται η ΕΝΛ όσον αφορά στην καθημερινή πρακτική νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα με στόχο πάντα την ασφάλεια του ασθενή. 
 • Την τήρηση των διεθνών και εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών απολύμανσης, αποστείρωσης και αντισηψίας, καθώς και των διαδικασιών απεντομώσεων και μυοκτονιών. 
 • Την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών για θεραπεία και χημειοπροφύλαξη. 
 • Τη λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. 
 • Τη συνεργασία με άλλες Επιτροπές του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής για τη διασύνδεση των εφαρμοζόμενων δράσεων (Επιτροπή Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, Επιτροπή Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων κ.α.). 
 • Την απομόνωση και το διαχωρισμό ασθενών με λοιμώδη νοσήματα και λοιμώξεις ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα. 
 • Τη ορθή διαχείριση των τροφίμων βάσει των αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων, όπου δεν υπάρχει ειδικό τμήμα. 
 1. Παρακολουθεί: 
 • Την επίπτωση ή τον επιπολασμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
 • Την αντοχή των παθογόνων που απομονώνονται στο νοσοκομείο. 
 1. Οργανώνει και συντονίζει τακτικές και περιοδικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις για θέματα πρόληψης λοιμώξεων με το προσωπικό όλων των κατηγοριών. 
 1. Ενημερώνει τακτικά (ανά δίμηνο ή τρίμηνο ανάλογα με τα προβλήματα που αναδύονται) το προσωπικό για αναδυόμενα ή νεοεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα, ιδιαίτερης σημασίας για τη Δημόσια Υγεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
 1. Παρέχει στο ΚΕΕΛΠΝΟ ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες πληροφορίες σχετικά με λοιμώδη νοσήματα, ποσοστά λοιμώξεων, αντοχές παθογόνων μικροοργανισμών. 
 1. Αντιμετωπίζει τις εκθέσεις του προσωπικού σε λοιμογόνους παράγοντες, όταν στο νοσοκομείο δεν υπηρετεί Ιατρός Εργασίας. 
 1. Ενημερώνει όλο το προσωπικό για την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων που εφαρμόστηκαν και προτείνει βελτιώσεις.
ΦΕΚ 388-18-2-14, Άρθρο 7  

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων «Διαλυνάκειου» Νοσοκομείου

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Ιατρός Βιοπαθολόγος Στριλιγκά Όλγα
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Μακρή Ελένη
Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Μαγούλη Ευαγγελία
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Μεταξάρη Μαρία
Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας Λιανά Ειρήνη
Υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας Μεθενίτης Ανδρέας
Μετάβαση στο περιεχόμενο