Θέμα: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Ανάθεση Υπηρεσιών εφαρμογής της Γενικής Λογιστικής και παρακολούθησης των Οικονομικών στοιχείων του Κληροδοτήματος Γ. Διαλυνά, με βάση το Διπλογραφικό Σύστημα, την έκδοση Ισολογισμών, Αποτελεσμάτων χρήσης για τα έτη 2013 έως 2022 και του τρέχοντος έτους 2023, με προϋπολογισμό 20.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (24.924,00 συμπ. ΦΠΑ) του Γ.Ν-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».

Το Γ.Ν-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο» ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την Ανάθεση Υπηρεσιών εφαρμογής της Γενικής Λογιστικής και παρακολούθησης των Οικονομικών στοιχείων του Κληροδοτήματος Γ. Διαλυνά, με βάση το Διπλογραφικό Σύστημα, την έκδοση Ισολογισμών, Αποτελεσμάτων χρήσης για τα έτη 2013 έως 2022 και του τρέχοντος έτους 2023, με προϋπολογισμό 20.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (24.924,00 συμπ. ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχτεί Τεχνικές Προδιαγραφές από την αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτηση της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»
Αντικείμενο σύμβασης: Ανάθεση Υπηρεσιών εφαρμογής της Γενικής Λογιστικής και παρακολούθησης των Οικονομικών στοιχείων του Κληροδοτήματος Γ. Διαλυνά, με βάση το Διπλογραφικό Σύστημα, την έκδοση Ισολογισμών, Αποτελεσμάτων χρήσης για τα έτη 2013 έως 2022 και του τρέχοντος έτους 2023, με προϋπολογισμό 20.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (24.924,00 συμπ. ΦΠΑ).
Κωδικός/περιγραφή CPV: 4844300-5
Ενδιαφερόμενο Νοσοκομείο: : Γ.Ν-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»
Τρόπος προμήθειας: μέσω της πλατφόρμα ISUPPLIES.
Διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης: μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ https://www.promitheus.gov.gr/ (στο σύνδεσμο Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων).
Τρόπος υποβολής σχολίων: στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στον παραπάνω σύνδεσμο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο