Παράταση υποβολής αιτήσεων Ιατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 7ης Υ.Πε Κρήτης (Εγκριτική Υπουργείου Υγείας : αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28-2-2024 – 3H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) παρατείνεται έως τη Δευτέρα 8/4/2024 και ώρα 15:00.

Ενημερωτικό υλικό για πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού “Φώφη Γεννηματά”

Χρήσιμα links του Προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθείτε: Ιστοσελίδα: https://mastografia.gov.gr/ Facebook: https://www.facebook.com/ggdimosiasygeias/ Instagram: https://www.instagram.com/ggdimosiasygeias/ Youtube: https://www.youtube.com/@genikigrammateiadimosiasygeias/about

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Ανάθεση Υπηρεσιών εφαρμογής της Γενικής Λογιστικής και παρακολούθησης των Οικονομικών στοιχείων του Κληροδοτήματος Γ. Διαλυνά

Θέμα: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Ανάθεση Υπηρεσιών εφαρμογής της Γενικής Λογιστικής και παρακολούθησης των Οικονομικών στοιχείων του Κληροδοτήματος Γ. Διαλυνά, με βάση το Διπλογραφικό Σύστημα, την έκδοση Ισολογισμών, Αποτελεσμάτων χρήσης για τα έτη 2013 έως 2022 και του τρέχοντος έτους 2023, με προϋπολογισμό 20.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (24.924,00 […]

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρων των νοσοκομείων για την Τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων πωλητών αναψυκτικών, εμφιαλωμένου ύδατος, καφέ σε Συσκευασία-τροφίμων, στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»

    Μπορείτε να διαβάσετε όλη τη διακήρυξη εδώ.        

Διαγωνισμός προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη και τα σχετικά αρχεία στα παρακάτω links: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Προκήρυξη σύμβασης Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισμού Ηλεκτρονικός άνω του ορίου διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

Μετάβαση στο περιεχόμενο