Παράταση υποβολής αιτήσεων Ιατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 7ης Υ.Πε Κρήτης (Εγκριτική Υπουργείου Υγείας : αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28-2-2024 – 3H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) παρατείνεται έως τη Δευτέρα 8/4/2024 και ώρα 15:00.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρων των νοσοκομείων για την Τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων πωλητών αναψυκτικών, εμφιαλωμένου ύδατος, καφέ σε Συσκευασία-τροφίμων, στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»

    Μπορείτε να διαβάσετε όλη τη διακήρυξη εδώ.        

Διαγωνισμός προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη και τα σχετικά αρχεία στα παρακάτω links: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Προκήρυξη σύμβασης Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισμού Ηλεκτρονικός άνω του ορίου διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

Μετάβαση στο περιεχόμενο